عاشقانه

کـاش مـی فـهـمیـدی ….
قـهـر میـکنم
تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری
و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان…
نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛
و آرام بـگویـى:
هـر طور راحـتـى … !

تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 19:2 نويسنده -.- -.-

P!NK-T3MP